Polskie regulacje prawne dotyczące kwestii budowlanych mają w zwyczaju zmieniać się dość regularnie. Nie inaczej działo się to w pierwszych miesiącach 2019 roku, w trakcie których w życie weszły dwie nowelizacje prawa budowlanego. Jednocześnie, zapowiedzi i działania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wyraźnie wskazują, że powinniśmy spodziewać się kolejnych zmian.

 

Co zmieniło się dotychczas?

Pierwszą nowelizacją prawa budowlanego były zmiany z 11 lutego br. wprowadzające do art. 29 zapis umożliwiający budowę sieci gazowych o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w ramach zgłoszenia z projektem. Do tej pory, budowa sieci gazowych, bez względu na ciśnienie, wymagała pozwolenia na budowę. Jednakże ze względu na wysokie podobieństwo obu procedur, zmiana ta wydaje się mało znacząca.

Zdecydowanie ważniejsza jest natomiast kolejna zmiana w wyżej wymienionej ustawie. Jej genezą jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., w którym orzeczono o niekonstytucyjności art. 16 pkt 3 Prawa Budowlanego. Przepis ten przyznawał właściwemu ministrowi kompetencje pozwalające na ograniczanie zakresu uprawnień budowlanych w drodze rozporządzenia. Na mocy wyroku TK przepis ten przestał obowiązywać 13 lutego br., a co za tym idzie, wygasło również rozporządzenie w sprawie uprawnień budowlanych, które było podstawą prawną do ich przyznawania. W tej sytuacji wytworzyła się poważna luka w prawie, a potencjalne egzaminy na uprawnienia budowlane stanęły pod dużym znakiem zapytania. Ostatecznie, 22 lutego br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która wprowadziła nowe regulacje dotyczące przyznawania uprawnień budowlanych. Akt ten wszedł w życie 18 kwietnia i dzięki zawarciu w nim retroaktywnej klauzuli, swoje uprawnienia zachowali wszyscy ci, którzy otrzymali je przed wejściem w życie tejże nowelizacji.

 

Jakie są plany Ministerstwa?

Z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że do końca 2019 roku możemy spodziewać się jeszcze co najmniej jednego projektu nowelizacji prawa budowlanego. Miałby on czerpać z projektu tzw. ustawy inwestycyjnej, prace nad którą wstrzymano rok temu. Jedną z propozycji zaczerpniętych z wyżej wymienionego projektu miałaby być zmiana polegająca na zmniejszeniu liczby dokumentów do załączenia do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy. Do powyższych miałyby być dołączane jedynie: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Tym samym projekt techniczny zgłaszany byłby dopiero na etapie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub pozwolenia na użytkowanie.

Ministerstwo zapowiada również wprowadzenie przepisów normujących procedurę legalizacji samowoli budowlanej sprzed 1995 r. Pod wpływem pożaru w jednym z escape roomów, zapowiadane jest także uzupełnienie przepisów dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, gdy dochodzi do zmiany warunków bezpieczeństwa pożarowego.

Wszystko wskazuje, że to nie koniec zmian w przepisach regulujących budownictwo w naszym kraju. Miejmy nadzieję, że poprawki, zarówno te już wprowadzone, jak i te, które dopiero wejdą w życie, poprawią sytuację w aspektach, których dotyczą.

Tekst: Tomasz Kapica