Według Kodeksu Spółek Handlowych, spółka jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości powinno zawierać:

  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • informacje dodatkowe

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w formacie .xml przez osobę prowadzącą księgi spółki oraz podpisane przez nią i prezesa jednostki, dla której sprawozdanie zostało sporządzone.

Sprawozdanie zatwierdza się na corocznym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które musi odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Czyli dla spółek, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin mija 30 czerwca!

Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia powinno być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu starty oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Należy pamiętać o udostepnieniu w systemie eKRS sprawozdania finansowego wraz z skanem uchwał spółki dotyczących zatwierdzenia sprawozdania oraz przeznaczenia zysku bądź pokrycia straty. Termin zgłoszenia mija po upływie 15 dni, licząc od dnia powzięcia uchwały przez Zgromadzenie. To znaczy, że dokumenty można zgłosić maksymalnie do 15 lipca danego roku.

Warto wiedzieć, że KRS automatycznie przesyła sprawozdanie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, dlatego nie ma potrzeby wysyłania go osobno do Urzędu Skarbowego.

Opracowanie: Antonina Stępniewska