Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje działalność zarobkową jako działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, która jest prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Założenie tego rodzaju działalności nie wymaga kapitału początkowego. Jedynymi formalnościami związanymi z założeniem własnej firmy jest wypełnienie i złożenie druku CEIDG-1 oraz załączników do niego.

Wniosek CEIDG-1 jest dokumentem wprowadzonym w ramach reformy „jedno okienko”. Pozwala on na rejestrację firmy w oparciu o jeden formularz, który jest jednocześnie wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego, zgłoszeniem do ZUS, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wpisu do CEIDG może dokonać wyłącznie osoba fizyczna (nie może tego zrobić osoba prawna, np. spółka), ale jest on bezpłatny, tak jak i kolejne jego aktualizacje.

 

CEIDG

Możliwe tryby składania wniosku CEIDG-1:

 • Rejestracja przez Internet – zarówno wypełnienie wniosku, jak i jego podpisanie obywa się online.
 • Złożenie wniosku online i podpisanie go w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy.
 • Złożenie wniosku w wersji papierowej w gminie i podpisanie go.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy – podpis w takiej sytuacji musi zostać notarialnie poświadczony.

W przypadku rejestracji online przedsiębiorca powinien posiadać podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP, aby móc podpisać wniosek.

Załączniki do CEIDG-1:

 • CEIDG-RD – wpisywanie dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
 • CEIDG-MW – wpisywanie dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • CEIDG-RB – podawanie informacji o rachunkach bankowych
 • CEIDG-SC – określenie udziału w spółkach cywilnych
 • CEIDG-PN – udzielenie pełnomocnictwa
 • CEIDG-POPR – dokonywanie korekt w przypadku pomyłek

 

ZUS

Przedsiębiorca w przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego formularza do ZUS:

 • ZUS ZUA – rejestracja do składki zdrowotnej i społecznej
 • ZUS ZZA – rejestracja tylko do składki zdrowotnej

 

VAT

Jeżeli przedsiębiorca chce zarejestrować się jako czynny płatnik VAT, musi pamiętać o złożeniu formularza VAT-R do Urzędu Skarbowego. Należy to uczynić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych podatkiem VAT. Rejestracja od stycznia 2015 r. nie podlega opłacie.

 

Opracowanie: Izabela Kryspin