REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. Z WYKORZYSTANIEM WZORCA UMOWY W TRYBIE S24

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. Z WYKORZYSTANIEM WZORCA UMOWY W TRYBIE S24

Nowelizacją z 2012 roku ustawodawca umożliwił zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie elektronicznej. Przyjęto koncepcję, że od momentu złożenia wniosku o wpis takiej spółki do rejestru, do dokonania wpisu przez sąd rejestrowy nie powinno upłynąć więcej niż 24 godziny. Stąd swój początek wzięła nazwa określana mianem „S24”. Sposób zakładania sp. z o.o. w trybie on-line uregulowany został w art. 157 1 k.s.h. Ustawodawca przewidział tu możliwość zawarcia umowy spółki również przy wykorzystaniu wzorca umowy – po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.    PROCEDURA REJESTRACJI KROK PO KROKU   1. Rejestracja użytkownika w systemie eKRS Tylko osoba zarejestrowana w systemie eKRS może się do niego zalogować. Korzystanie z systemu eKRS jest możliwe zarówno dla obywateli Polski, jak i cudzoziemców. Wymaga się założenia przez każdego ze wspólników konta w systemie eKRS. Aby utworzyć konto wystarczy podać adres e-mail oraz ustalić hasło. Następnie konto musi zostać autoryzowane poprzez podpisanie go podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.    2. Zawarcie umowy spółki i złożenie wniosku do sądu rejestrowego Formularze i dokumenty związane z rejestracją spółki należy wypełnić po wcześniejszym ustaleniu niezbędnych danych do zarejestrowania spółki: grono wspólników, porozumienie co do wartości wnoszonych wkładów, określenie kształtu spółki, zdefiniowanie przedmiotu działalności rejestrowanej spółki poprzez wybór odpowiednich kodów PKD. Niewątpliwie najważniejszym dokumentem jest umowa spółki, ale wraz z nią należy dołączyć do wniosku listę wspólników, a poza tym członkowie zarządu mogą też – w razie uiszczenia wkładów po podpisaniu umowy, a przed złożeniem wniosku – wygenerować oświadczenie o wniesieniu wkładów w całości.Każdy ze stworzonych przez system dokumentów można wyświetlić i zweryfikować jego treść. Po dokonaniu poprawek wygenerowane pisma w systemie eKRS można podpisać przy...
TRANZYT PRZEZ ROSJĘ – INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO MONITORINGU TRANSPORTU

TRANZYT PRZEZ ROSJĘ – INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO MONITORINGU TRANSPORTU

Embargo na produkty spożywcze pochodzenia europejskiego ogłoszone przez Federację Rosyjską we wrześniu 2014 roku spowodowało znaczący spadek w handlu między Rosją a państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Inną konsekwencją były poważne zaburzenia w normalnym procesie logistycznym i ciągu dostaw między Europą a państwami trzecimi. Chodzi przede wszystkim o kraje Azji Środkowej, z pośród których Kazachstan jest największym konsumentem europejskich produktów spożywczych. Nowe rozwiązanie, które weszło w życie 1 lipca 2019 roku, powinno ułatwić przewóz towarów objętych embargiem oraz zminimalizować straty odnoszone przez handel międzynarodowy z powodu sankcji. Ten nowatorski sposób był testowany na przewozach między Rosją a Kazachstanem jesienią 2018 roku, a polega na opieczętowaniu ciężarówek i kontenerów plombami nawigacyjnymi wykorzystującymi rosyjski system nawigacji satelitarnej GLONASS. Plomby mają za zadanie monitorować trakcję pojazdów i zabezpieczać przewożone towary przed nieplanowanym rozładunkiem. Plomba nawigacyjna jest urządzeniem zaporowym, z oprogramowaniem, które przechowuje treść dotyczącą przewożonej zawartości – w tym dane o nadawcy oraz odbiorcy, a także o zaplanowanej trasie przewoźnika. W założeniu elektryczny zamek powinien otwierać się dopiero w chwili dotarcia do miejsca przeznaczenia. Korzystanie z plomb nawigacyjnych będzie odpłatne. Przewidywany koszt wynajęcia plomby dla przewoźnika wyniesie 1 tysiąc rubli za dobę, czyli około 15 euro, instalacja i demontaż urządzenia kosztować będą od 5 do 10 tysięcy rubli. Przewidziana jest także kaucja za plombę w wysokości 30 tysięcy rubli. Te opłaty są jednak znikome w porównaniu do korzyści, które przewoźnicy mogą odnieść, odzyskując dostęp do rosyjskiej sieci tranzytowej. Niezależnie od tego, jak długo jeszcze potrwa obecny mało przyjazny klimat w stosunkach handlowych Rosji z Zachodem, wprowadzenie plomb nawigacyjnych może wesprzeć proces modernizacji przewozów towarów w dłuższej perspektywie. Za ich pomocą, cały łańcuch dostaw...
Cyfrowa rewolucja w ustawie o KRS

Cyfrowa rewolucja w ustawie o KRS

Krajowy Rejestr Sądowy, działający od 1 stycznia 2001, w swych założeniach miał za zadanie przyspieszyć i zagwarantować bezpieczeństwo obrotu. W praktyce jednak przeciążenie sędziów i referendarzy sprawia, iż na rozpatrzenie wniosków przedsiębiorcy czekają niekiedy nawet kilka miesięcy. Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzegło problem, co w 2018 roku zaowocowało nowelizacją ustawy o KRS. Niektóre zmiany, takie jak obowiązkowe składanie sprawozdań finansowych przez Internet, już obowiązują, a kolejne wejdą w życie od 1 marca 2020 roku. Wnioski tylko przez Internet Największą nowością, długo już wyczekiwaną, będzie elektronizacja kontaktu przedsiębiorcy z Rejestrem. Obecnie podmiot składający wniosek ma do wyboru drogę elektroniczną lub tradycyjną, papierową. Od 1 marca przyszłego roku wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS będą musiały być złożone przez Internet. Podyktowane jest to przede wszystkim przyśpieszeniem procedury – dzięki tej zmianie referendarze nie będą musieli przepisywać danych z wersji papierowych do systemu teleinformatycznego, przez co zyskają więcej czasu na samo rozpatrywanie wniosków. Dodatkowo, sąd rejestrowy elektronicznie wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia braków formalnych czy też doręczy postanowienia. Akta rejestrowe w formie elektronicznej Kolejną innowacją wchodzącą w życie od 1 marca 2020 roku jest digitalizacja akt rejestrowych. Aktualnie, aby móc przejrzeć interesujący nas dokument znajdujący się w Rejestrze, musimy liczyć się z wizytą w sądzie rejestrowym poprzedzoną okresem oczekiwania na przygotowanie akt. Dzięki cyfryzacji każdy będzie miał internetowy dostęp do akt takich jak: umowy spółek oraz sprawozdania finansowe. Zdecydowanie ułatwi to dostęp do akt każdemu, kto będzie chciał sprawdzić stan prawny oraz sytuację finansową podmiotu, który go interesuje. Ułatwienie dołączania aktów notarialnych 9 kwietnia 2018 roku swoje funkcjonowanie rozpoczęło Centralne Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzone przez Krajową Radę Notarialną. Znajdują się w nim wypisy aktów...
System S24 – czyli jak w uproszczony sposób założyć spółkę

System S24 – czyli jak w uproszczony sposób założyć spółkę

Elektroniczna procedura rejestracji podmiotów gospodarczych on-line, czyli „S24” pozwala na zawiązanie i rejestrację spółki przez Internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wybierając tradycyjną formę założenia spółki konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Ponadto w sądzie rejestrowym należy przedłożyć wniosek o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców wraz z odpowiednimi dodatkowymi formularzami i oryginałami dokumentów korporacyjnych. Taka procedura jest często długotrwała i kosztowna – należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów taksy notarialnej i większej opłaty sądowej. System S24 pozwala na zawarcie umowy spółki przez Internet i wymaga posługiwania się bezpiecznym e-podpisem bądź profilem zaufanym ePUAP. Profil zaufany ePUAP to zbiór informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej, pełniący funkcję „punktu potwierdzającego”. Profil Zaufany można założyć również w placówkach bankowych oraz na Poczcie Polskiej. Po przejściu procedury rejestracji i autoryzacji konta rozpoczyna się właściwy proces zawarcia umowy spółki, który powiązany jest z dalszymi czynnościami niezbędnymi do powstania spółki, łącznie ze złożeniem wniosku o wpis do KRS. Wszystkie te czynności dokonywane są poprzez system S24 on-line. Ustalenie treści umowy spółki czy wniosku o wpis do KRS następuje w ramach wypełnienia odpowiedniego formularza (okno systemu) danymi dotyczącymi umowy spółki, jak i innych dokumentów oraz wniosku o wpis spółki do KRS. Baza obejmuje jedynie podstawowe informacje (m.in. umowę spółki, listę wspólników) i zależy od aktualności i funkcjonalności systemu. Poszczególne dane spółki będą miały postać dokumentu dopiero po jego wygenerowaniu. W dalszej kolejności system tworzy dokumenty, które należy elektronicznie podpisać i uregulować opłatę za wniosek rejestracyjny. Powyższe dane zostają automatycznie przesłane do sądu właściwego. Atutem procedury S24...
Konferencja Naukowo-Techniczna INFRASZYN 2019

Konferencja Naukowo-Techniczna INFRASZYN 2019

Dziś już drugi dzień konferencji naukowo-technicznej INFRASZYN, odbywającej się w Zakopanem. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Naszą Kancelarię reprezentuje adw. Fryderyk Gawron, który na miejscu służy merytorycznym wsparciem w zakresie prawnych aspektów inwestycji infrastrukturalnych w transporcie szynowym w Polsce.   Szczegóły dotyczące Konferencji na stronie SITK:...
Z głową w chmurze, czyli o wirtualnych bazach danych

Z głową w chmurze, czyli o wirtualnych bazach danych

W ostatnich latach nasila się trend na wykorzystywanie chmury danych do przechowywania dokumentów, plików oraz aplikacji. Przed wprowadzeniem własnych, często poufnych informacji do usługi „cloudowej”, powinniśmy znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania. Przede wszystkim – czy nasze dane są bezpieczne? Gdzie tak naprawdę się znajdują? Czym jest chmura danych, a czym jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura i gdzie się znajduje? Chmura to nic innego jak wirtualny dysk, który pozwala odciążyć nasze smartfony i laptopy, ponieważ możemy na nim gromadzić dane z różnych urządzeń w jednym miejscu. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą korzystać z chmury obliczeniowej (cloud computing), która za pomocą internetu oferuje dostęp do m.in. baz danych, serwerów, oprogramowania, czy ogólnie rozumianych usług obliczeniowych. Wszystkie dane wprowadzane na wirtualny dysk są przechowywane w miejscu, w którym usługodawca posiada swoje serwery. Warto dodać, że nie zawsze musi to być Europa. Ochrona danych w chmurze Należy zauważyć, że przepisy wynikające z „RODO” zapewniają ochronę danych, które mogły zostać wyprowadzone poza granice Europy, jednak należy zaznaczyć, iż musi być to kraj, który należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Sytuacje, w których transfer danych następuje do państwa trzeciego, czyli poza EOG, zostały uregulowane w artykułach 45 i 46 RODO. Przepisy te przewidują możliwość przekazania danych do innego państwa, bez zgody osoby, której dane dotyczą, przy spełnieniu przez państwo odpowiedniego stopnia ochrony. Często zdarza się tak, że są to kraje jak Kanada, Nowa Zelandia czy Argentyna. Firmy, które oferują bazy danych muszą poddać się samocertyfikacji i przystąpić do programu Privacy Shield, co jest wymagane w przypadku transatlantyckiej wymiany danych pomiędzy krajami UE a USA. Sankcje za naruszenie przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679...