JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – FORMY OPODATKOWANIA

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – FORMY OPODATKOWANIA

Jedną z pierwszych decyzji, jaką musi podjąć przedsiębiorca, zakładający własną działalność gospodarczą, jest wybór formy opodatkowania. Decyzja ta musi bowiem zostać podjęta w momencie wypełniania wniosku CEIDG-1 lub poprzez złożenie oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego. Aby wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, przedsiębiorca powinien zapoznać się ze wszystkimi czterema wariantami oraz rozsądnie dopasować jeden z nich do swoich potrzeb.  Pierwszą możliwością jest opodatkowanie działalności na zasadach ogólnych oraz prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów. Stawki podatku dochodowego wynoszą 18% oraz 32% i są one uzależnione od progów podatkowych, czyli wysokości osiągniętego dochodu. Ta forma opodatkowania jest najkorzystniejsza dla działalności, które generują wysokie koszty. Innymi zaletami skali podatkowej jest możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, prawo do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko czy możliwość skorzystania z kredytu podatkowego.Jednak w sytuacji, gdy dochód z działalności ma zakwalifikować przedsiębiorcę do nieopłacalnego progu 32%, warto pomyśleć o wyborze podatku liniowego.  Podatek liniowy jest jedną, stałą stawką, która wynosi zawsze 19% – niezależnie od wysokości dochodu. W tej formie nie ma możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem ani korzystania z ulg podatkowych (np. na dzieci) czy uzyskania kredytu podatkowego. Podatnik, który wybierze podatek liniowy, musi w trakcie roku dokonywać wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Należy pamiętać, że art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza ograniczenie podmiotowe w zakresie możliwości wyboru omawianej formy opodatkowania. Forma ta nie jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy przeszli z etatu na własną działalność, tylko po to, żeby wykonywać zlecenia na rzecz byłego pracodawcy i płacić w ten sposób niższy podatek.  Trzecią formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podstawę opodatkowania stanowi przychód (nie uwzględnia się kosztów).  Wariant ten jest skierowany przede...
SPÓŁKA KOMANDYTOWA JAKO FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁKA KOMANDYTOWA JAKO FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Kodeks spółek handlowych normuje ustrój i  działanie spółek handlowych, do których zaliczamy spółki osobowe i kapitałowe. Spółka komandytowa jest spółką osobową.   Co to jest spółka komandytowa?   Charakterystyczną cechą spółki komandytowej jest podział wspólników na komplementariuszy oraz komandytariuszy. Kodeks spółek handlowych przyznał spółce komandytowej podmiotowość prawną, co oznacza, że może nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność prawną – jednak zabronione jest, aby komplementariuszem i komandytariuszem był ten sam podmiot. W sprawach nieuregulowanych, do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej.  Jednym ze wspólników spółki komandytowej jest komplementariusz – wspólnik aktywny, który ma szerokie uprawnienia oraz ponosi pełną odpowiedzialność. Jako wspólnik prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do jego kompetencji należy składanie i przyjmowanie w imieniu spółki oświadczeń, zawieranie umów oraz zaciąganie zobowiązań. Komplementariusz odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi komplementariuszami i ze spółką.   Do najważniejszych elementów umowy spółki należy oznaczenie sumy komandytowej, czyli konkretnej kwoty ustalonej w umowie spółki. Wskazuje ona odpowiedzialność komandytariusza w spółce komandytowej. Suma komandytowa może być zmieniana, a jej modyfikacje nie wpływają na kapitał zakładowy spółki. Jednak w umowie spółki można zastrzec, iż wkład komandytariusza może być wniesiony w wartości niższej niż suma komandytowa. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania komandytariusz będzie odpowiadać całym swoim majątkiem w stosunku do brakującej wartości.   Zgodnie z regulacją ustawową, komandytariusz w spółce jest wspólnikiem pasywnym, który nie bierze udziału w prowadzeniu bieżących...
SPÓŁKA JAWNA JAKO FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁKA JAWNA JAKO FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Spółka jawna jest formą współdziałania podmiotów, w ramach której mogą one prowadzić działalność gospodarczą. W niniejszym artykule rozważone zostaną najistotniejsze regulacje dotyczące instytucji spółki jawnej, jak również zalety i wady tego podmiotu.   Czym jest spółka jawna? Spółka jawna jest spółką prawa handlowego typu osobowego. Została ona uregulowana w ramach kodeksu spółek handlowych z  wykorzystaniem znacznej liczby przepisów względnie obowiązujących, czyli takich, które wspólnicy w  umowie spółki mogą wyłączyć poprzez odmienne sformułowanie zagadnień nimi objętych.  Zgodnie z  treścią art. 22 § 1 kodeksu spółek handlowych „spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.”   Przedstawiona definicja ustawowa wskazuje, że spółka jawna jest podstawowym typem spółki osobowej prawa handlowego, a pozostałe spółki osobowe zostały uregulowane w taki sposób, że przepisy, które dotyczą ich bezpośrednio, regulują wyłącznie zagadnienia, które mają je odróżniać od spółki jawnej. W pozostałym zakresie przepisy dotyczące spółki jawnej znajdują zastosowanie do innych spółek osobowych.  Niezwykle ważną cechą spółki jawnej jest fakt, że została ona wyposażona przez prawodawcę w podmiotowość prawną, w związku z czym jest osobnym od swoich wspólników bytem prawnym i działa pod własną indywidualną firmą. Spółka jawna może więc być samodzielnym podmiotem praw i obowiązków. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej i została uregulowana jako osoba ustawowa, o  której mowa w art. 331 k.c., zatem jest ona jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.   Przez firmę spółki jawnej zgodnie z treścią art. 435  k.c. w związku z art. 331 k.c. rozumie się jej nazwę. Ponadto stosownie do art. 24 § 1 k.s.h. firma spółki jawnej musi zawierać nazwiska lub firmy wszystkich bądź kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie –...
JAK WDROŻYĆ RODO? Cz.2

JAK WDROŻYĆ RODO? Cz.2

Kontynuacja części I Wdrożenie RODO nie musi być trudne. Wiele zależy od tego, czym się dany podmiot gospodarczy zajmuje i czy wypełnia wskazane przez ustawodawcę warunki. Nie można jednak zapominać o pozostałych formalnościach, które ciążą na przedsiębiorcy, który przygotowuje dokumentację RODO. W celu wdrożenia RODO należy dopełnić szeregu czynności: 3. Wykazanie, że dane przetwarzane są zgodnie z prawem, tj. po spełnieniu co najmniej jednego z warunków określonych w art. 6 RODO, z punktu widzenia przedsiębiorcy, najważniejszymi z nich będą: a) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. Wiele zależy także od tego, czym dany podmiot gospodarczy się zajmuje, wówczas warunek ten może być wypełniony przez inne warunki określone w tym artykule. Najważniejszym jest, aby dobrze udokumentować podstawę prawną przetwarzania danych, np. w przypadku, gdy są one przetwarzane na podstawie zgody – w razie możliwości przechowywać je w dokumentacji RODO. Jeżeli przedsiębiorca gromadzi dane szczególne, którymi są pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne, przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia lub jej orientacji seksualnej, musi zostać spełniona co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 9 ust. 2 RODO. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować osobę, której dane przetwarza, o zakresie wykorzystywania tych danych, a także o prawach, jakie mu przysługują. Znamiennym jest, że osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie swoich danych może ją cofnąć w dowolnym momencie. Wszystkie jej prawa określone są w art. 15-22 RODO, a przedsiębiorca, który zazwyczaj będzie administratorem danych osobowych, ma obowiązek je realizować.   4.  Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych...
SPÓŁKA CYWILNA JAKO FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SPÓŁKA CYWILNA JAKO FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Spółka cywilna jest jednym ze sposobów w jaki przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą. Jak każdy z nich – posiada swoje zalety oraz wady. Czym jest spółka cywilna?  Instytucja spółki cywilnej została uregulowana w Kodeksie cywilnym, co nie wyklucza jednak stosowania przepisów innych ustaw, w tym przepisów podatkowych oraz prawa pracy.  Zgodnie z treścią art. 860 k.c. „przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów”. Sama zaś umowa powinna być stwierdzona pismem.  Z kolei treść art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców wskazuje, że za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.  Powyższe jednoznacznie wskazuje, że spółka cywilna jest umową prawa cywilnego oraz nie stanowi podmiotu prawa odrębnego od jej wspólników. Ma to niebagatelne znaczenie w praktyce, gdyż to wspólnicy spółki cywilnej będą stronami umów zawieranych niejako w jej imieniu oraz to wspólnicy będą stronami postępowań sądowych i administracyjnych. W związku z tym to wspólnicy będą ponosili pełną, tj. nieograniczoną i osobistą odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania, które miałyby spoczywać na spółce cywilnej. Pozytywną konsekwencją omawianej sytuacji jest fakt, że na gruncie prawa podatkowego każdy wspólnik spółki cywilnej będzie we własnym imieniu odprowadzał podatek od dochodu wypracowanego przez niego pod formą spółki. Tym samym nie powstaje obowiązek podwójnego opodatkowania dochodu, jak ma to miejsce w spółkach kapitałowych prawa handlowego, takich jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.   Kto może zostać wspólnikiem spółki cywilnej? Wspólnikami spółki cywilnej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne oraz tzw. osoby ustawowe lub ułomne, o których mowa w art. 331 k.c., czyli jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa...
JAK WDROŻYĆ RODO? Cz.1

JAK WDROŻYĆ RODO? Cz.1

Minął przeszło rok od wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie znanego jako RODO. Panika, która niekiedy skutkowała absurdalnym i wywołującym uśmiech na twarzy podejściem do przepisów Rozporządzenia, już za nami. Podobnie jak pierwsza, historyczna kara za niewłaściwe jego wdrożenie, nałożona przez Prezesa UODO. Pierwszy rok pokazał nam, że tak naprawdę nie ma się czego bać, o ile mamy dobrze sporządzone dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych. Poniżej przedstawione zostaną obowiązkowe pozycje, jakie powinny znaleźć się w dokumentacji RODO. W pierwszej kolejności wskazać należy, że podmiotami zobowiązanym do wdrożenia procedur RODO są: podmioty przetwarzające dane osobowe w Unii Europejskiej w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, podmioty niemające jednostek organizacyjnych w Unii Europejskiej, przetwarzające dane osobowe osób przebywających na terenie UE, w związku z prowadzoną działalnością, a przetwarzanie wiąże się z oferowaniem usług lub towarów bądź monitorowaniem zachowania osób, których dane się przetwarza. Zgodnie z artykułem 4 pkt 1 Rozporządzenia, dane osobowe są to informacje o, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, w sposób bezpośredni lub pośredni, osobie fizycznej,  w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dokumentacja RODO może być przechowywana zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Następujące elementy muszą obowiązkowo znaleźć się w dokumentacji: Określona struktura organizacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych, w której obligatoryjnie należy wskazać administratora danych...