Duże ułatwienia w przedłużeniu prawa ochronnego na znak towarowy

Duże ułatwienia w przedłużeniu prawa ochronnego na znak towarowy

System ochrony znaków towarowych na poziomie Unii Europejskiej od dłuższego czasu domagał się nowelizacji. Orędownicy zmian opowiadali się przede wszystkim za koniecznością zwiększenia dostępności oraz efektywności systemów znaków towarowych. Kolejnym ważnym postulatem byłą poprawa poziomu współpracy między organem odpowiedzialnym za rejestrację znaków unijnych, tj. Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) a poszczególnymi urzędami krajowymi. Uproszczenie procedur zgłaszania i rejestracji znaków towarowych pozwoliło na przekształcenie systemu wspólnotowego i harmonizację krajowych systemów znaków towarowych. Sama modyfikacja przepisów dotyczących znaków towarowych jest skutkiem implementowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 roku. Od 16 marca 2019 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o prawie własności przemysłowej, które są nakierowane m.in. na ułatwienie przedsiębiorcy procesu przedłużenia ochrony znaku towarowego. Na czym polegają zmiany, które wprowadził ustawodawca? Dotychczasowe przepisy regulujące przedłużenie ochrony na znak towarowy nakładały na przedsiębiorcę obowiązek złożenia wniosku. Dopiero na jego podstawie Urząd Patentowy wydawał decyzję. Przed nowelizacją decyzje odmowne na przedłużenie ochrony były wydawane wtedy, gdy nie zostały wniesione należne opłaty lub wniosek wpłynął po terminie. Reforma przepisów jest ogromnym ułatwieniem, ponieważ prawo ochronne na znak towarowy przedłuża ochronę o kolejne 10 lat, o ile uiszczona zostanie za nią opłata. Wystarczy, aby uprawniony (lub osoba ustawowo lub umownie przez niego upoważniona) wpłacił należność na właściwy numer rachunku Urzędu przed końcem terminu, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Przy przelewie należy wskazać numer znaku w tytule opłaty. Warto tu wspomnieć o wysokości przedłużenia ochrony – jak wskazuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 roku, opłata za każdą klasę towarową wynosi 400 zł. Ograniczenie ochrony Zmiany, które zaszły w przepisach odnoszących się do...
Prosta spółka akcyjna szansą na rozwój innowacyjności Polski

Prosta spółka akcyjna szansą na rozwój innowacyjności Polski

Polska gospodarka staje się coraz bardziej innowacyjna, czego najlepszym przykładem jest m.in. działalność startup-ów. Cechą charakterystyczną tych przedsięwzięć jest stałe poszukiwanie nowych, efektywnych rozwiązań oraz ciągły rozwój w oparciu o przewagę technologiczną i gotowość do podejmowanie ryzyka. By umożliwić im stabilny wzrost, bez szkody dla ich kreatywnej natury, niezbędne jest zaproponowanie im nowej formy spółki kapitałowej. Wydaje się, że rządowy projekt ustawy o prostej spółce akcyjnej (PSA) może stanowić odpowiedź na to wyzwanie. Plany zakładają wejście w życie PSA już w pierwszym kwartale 2020 roku. Obecnie przedsiębiorcy, którzy planują założenie startupu w formie kapitałowej, mają do wyboru dwie formy działalności: spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Obie te formy nie umożliwiają jednak całościowego rozwoju nowatorskich przedsięwzięć. Jest to związane przede wszystkim ze skomplikowaną i drogą obsługą, trudnościami w likwidacji w razie niepowodzenia oraz innymi utrudnieniami formalnymi. Jakie zmiany zakłada prosta spółka akcyjna i jak może ułatwić to tworzenie startupów? praca, know-how lub usługi mogą być wkładem do spółki szybka rejestracja elektroniczna, możliwa również w przypadku wkładów niepieniężnych minimalny kapitał w wysokości 1 zł brak konieczności wnoszenia wkładów przed rejestracją członkowie zarządu nie odpowiadają za zobowiązania spółki duża swoboda w konstruowaniu postanowień umowy spółki brak obowiązku tworzenia rady nadzorczej – wystarczy 1-osobowy zarząd uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy dopuszczający wykorzystanie technologii blockchain do jego prowadzenia możliwość uproszczonej likwidacji Powyższe założenia idealnie dostosowują się do oczekiwań startup-ów, choć wśród specjalistów pojawia się sporo krytycznych opinii pod ich adresem. Niektórzy eksperci oceniają, że prostota planowanej spółki może stać się furtką dla nadużyć i różnego rodzaju nieprawidłowości w korzystaniu z tej formuły. Obecny projekt nie chroni też w żaden sposób wierzycieli, co może...
Alert prawny – składanie sprawozdań finansowych za spółkę po zmianie ustawy o KRS

Alert prawny – składanie sprawozdań finansowych za spółkę po zmianie ustawy o KRS

Pierwszego kwietnia bieżącego roku wchodzą w życie zmiany ułatwiające składanie sprawozdań finansowych przez pełnomocników. Nowelizacja przepisów ustawy o KRS umożliwi adwokatom, radcom prawnym i prawnikom zagranicznym skorzystanie z bezpłatnego systemu do przesyłania sprawozdań. Do tej pory zgłoszeń dokonywanych przez bezpłatny system mogły dokonywać osoby wpisane jako członkowie organów uprawnionych do reprezentacji, których numery PESEL były ujawnione w rejestrze. Dodatkowo samo zgłoszenie musiało być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Podmioty nieposiadające numeru PESEL, np. cudzoziemcy (tryb ten w praktyce dotykał często spółek, których zarząd składał się wyłącznie z cudzoziemców), nie miały możliwości dokonania takiego zgłoszenia. W takich sytuacjach mógł tego dokonać pełnomocnik, składając dokumenty sprawozdawcze z wnioskiem o zmianę wpisu KRS-Z30 przez portal S24. Napotykało to jednak pewne niedogodności, szczególnie związane z opłatą w wysokości 140 zł.   Możliwość złożenia dokumentów bez opłat, czyli co wprowadzą zmiany w ustawie Art. 19e ust. 3a i 3b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 1 kwietnia br. wprowadzi w życie możliwość złożenia sprawozdania przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego za pośrednictwem bezpłatnego systemu. Przesłanką możliwości podejmowania przez nich wspomnianych działań będzie fakt udostępnienia ich danych sądom i Ministrowi Sprawiedliwości przez Naczelną Radę Adwokacką lub Krajową Izbę Radców Prawnych. Będzie się to odbywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile w systemie tym ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. Wspomniane podmioty powołują się na udzielone im pełnomocnictwo oraz podpisują zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Kto zyska na zmianie? Poprawi się sytuacja adwokatów, radców prawnych oraz prawników zagranicznych, dzięki możliwości dokonywania zgłoszeń w bezpłatnym systemie (dawniej, wniosek w trybie S24 za opłatą...