Zmiany w kodeksie etyki adwokackiej

Jednym z podstawowych aktów, które regulują pracę adwokata jest Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. W związku z tym, że praca adwokata jest zawodem zaufania publicznego, kodeks etyki rygorystycznie określa zasady i normy, których musi przestrzegać adwokat oraz aplikant adwokacki. Jest to konsekwencja społecznej roli adwokata, którą automatycznie przyjmuje na siebie wraz z wpisem na listę adwokatów. Wiąże się ona z pewnymi ograniczeniami w zakresie korzystania z określonych wolności oraz możliwości, jakimi cieszą się obywatele niebędący adwokatami.

Dotychczas, na podstawie § 9 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, adwokatowi nie wolno było łączyć ze swoim zawodem takich zajęć, które mogłyby uwłaczać godności zawodu, ograniczać niezależność adwokata lub podważać zaufanie do Adwokatury. Wspomniany przepis wymienia m.in.: sprawowanie funkcji członka zarządu, prokurenta w spółkach prawa handlowego, chyba że była to przejściowo sprawowana funkcja mająca za cel wykonanie określonego i oznaczonego w czasie zlecenia Klienta, czy zajmowanie w cudzym przedsiębiorstwie stanowiska zarządcy.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę, w której został zmieniony § 9 Zbioru zasad kodeksu etyki i godności zawodu. Zmieniony paragraf otrzymał następujące brzmienie:

„1. Z zawodem adwokata nie wolno łączyć zajęć, których wykonywanie uwłaczałoby godności zawodu adwokata lub ograniczało jego niezależność oraz podważało zaufanie do Adwokatury.

2. Łączenie zajęć nie może prowadzić do:

1) obniżenia jakości świadczonej przez adwokata pomocy prawnej;

2) utraty zaufania będącego podstawą stosunku wiążącego adwokata z jego klientem.

3. Prowadząc działalność zarobkową niezwiązaną z kształtowaniem świadomości prawnej lub ze świadczeniem pomocy prawnej, adwokat nie może używać tytułu zawodowego”.

Wprowadzone zmiany dają adwokatowi szerszą perspektywę na rynku. Należy jednak pamiętać, że łączenie zajęć nie może prowadzić do obniżenia jakości świadczonej przez adwokata pomocy prawnej, a samo łączenie nie jest nieetyczne dopóty, dopóki nie wpływa negatywnie na wykonywanie zawodu oraz wizerunek Adwokatury. Znamienne jest, iż adwokat w dalszym ciągu nie może posługiwać się tytułem zawodowym prowadząc działalność, która nie jest związana ze  świadczeniem pomocy prawnej.

 

Tekst: Miron Jasiński